Świadectwa Pochodzenia Towarów

ŚWIADECTWA POCHODZENIA
WYSTAWIANE W IZBIE PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE
PRZEZ UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI KIG

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 marca 2015 r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3 wystawiane będą uniwersalne świadectwa pochodzenia towarów. Świadectwa będą wystawiane przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej.

PROCEDURA WYSTAWIANIA ŚWIADECTW POCHODZENIA TOWARÓW

Podstawa Prawna:

 1. Unijny Kodeks Celny Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE L 269 z 10.10. 2013 r., str.1, z póź. ze zm.1) art. od 59-63 (dalej: „UKC”).
 2. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r.– Prawo celne (Dz.U. z 2015 r. poz.858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016r. poz. 65 i 1228).
 3. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 oraz z 2014 r. poz.1662, oraz z 2016 r. poz. 1228 ) art. 12 ust. 5.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru (Dz. U. z 22.8.2016 r. poz. 1307).

Do ustalania pochodzenia towarów służą także „reguły pochodzenia” zamieszczone w bazie elektronicznej Komisji Europejskiej (dostępne na stronie DG TAXUD). http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/nonpreferential/article_1622_en.htm

Wymienione reguły wyrażają stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej w trwającym programie prac w zakresie harmonizacji reguł pochodzenia (HWP – Harmonisation Work Programme) w ramach WTO. Stanowią one kryteria uznania przetworzeń i obróbek przeprowadzanych na materiałach niepochodzących za wystarczające dla nadania pochodzenia wytworzonym produktom na podstawie art. 60 ust.2 UKC. Reguły te nie są prawnie wiążące, ale stanowią wytyczne do interpretacji art. 60 ust.2 UKC.

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCEDURY

Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.

Przedsiębiorca występujący do Krajowej Izby Gospodarczej o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane:

 • Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.


Krok po kroku:

1.  UWIERZYTELNIENIE EKSPORTERA
 Eksporter przekazuje IPH komplet dokumentów rejestracyjnych i wzory podpisów osób reprezentujących Eksportera zgodnie z procedurą.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub sprawdzenia dotychczas zgromadzonych w KIG BLCA informacji,  Eksporter kontaktuje się z IPH drogą elektroniczną:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie pod numerami: 12 428 92 53; 12 428 92 58.

2. WNIOSKOWANIE
 
A. USTALENIE POCHODZENIA
Eksporter wypełnia jeden z niżej wymienionych formularzy:

i przesyła go do IPH droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; po sprawdzeniu przesłanego wniosku i załączonych dokumentów oraz ich weryfikacji pod kątem ustalenia pochodzenia towaru zawiadamia Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.
Eksporter równolegle wnosi na rzecz KIG BLCA na konto Bank Millennium SA 77 1160 2202 0000 0002 7200 3035  obowiązujące opłaty w formie przedpłaty.
 
B. USTALENIE TREŚCI ŚWIADECTWA
Eksporter wypełnia dane do świadectwa pochodzenia:
 
WZÓR
 
i przesyła go do IPH drogą elektroniczną;
Po sprawdzeniu treści świadectwa zawiadamia się Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.
 
C. NADRUK NA URZĘDOWYM DRUKU
Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu treści świadectwa następuje jego wydruk na druku urzędowym świadectwa.
 
3. WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA
Po uzgodnieniu i dostarczeniu do IPH:

 •  Wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia podpisanego przez osobę upoważnioną
 •  Załączników do Wniosku,
 •  Wypełnionych formularzy świadectwa pochodzenia
 •  Potwierdzenia wpłaty,
 • Oświadczenia Eksportera
 •  Innych uzgodnionych dokumentów,


Upoważnieni przedstawiciele KIG wystawiają świadectwo pochodzenia.
 
Wystawione świadectwo pochodzenia wraz z fakturą za wykonanie usługi są przekazywane Eksporterowi.
 
Druki świadectw pochodzenia można pobrać w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3 w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

LEGALIZACJA
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
31-019 Kraków, ul. Floriańska 3
tel.012 4289253; 12 4289258 fax: 012 4289261
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY

Osoby do kontaktu:
Danuta Borowska - 12 428 92 53
Ewa Sułkowska - 12 428 92 58

Świadectwa pochodzenia będą wystawine przez upoważnionych przedstawicieli
Krajowej Izby Gospodarczej

Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji
ul. Trębacka 4 , 00-074 Warszawa, Polska,
tel: +48 (22) 630 97 03, 630 96 17, fax: +48 (22) 826 82 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.kig.pl