W ramach poszerzonego pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, małopolscy przedsiębiorcy prowadzący w naszym regionie jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli ubiegać się o pomoc w postaci Bonu Rekompensacyjnego.

Zarząd Województwa Małopolskiego zadecydował o przeznaczeniu 16 mln złotych na dodatkowy nabór wniosków o wsparcie w postaci bezzwrotnych bonów rekompensacyjnych dla samozatrudnionych, które stanowią uzupełnienie działań już wcześniej prowadzonych w obrębie Tarczy. Nabór wniosków prowadzić będzie Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP).

Wsparcie w wysokości 9 tys. zł będą mogli uzyskać samozatrudnieni, których spadek obrotu w miesiącu po 1 czerwca br. na skutek COVID-19 wyniósł co najmniej 75% w stosunku do średniego obrotu z II półrocza 2019 r.

Nabór wniosków będzie odbywał się w dwóch, ściśle ze sobą połączonych etapach:

 • I ETAP –ZATWIERDZENIE WNIOSKU:

od 17 sierpnia (od godz. 12.00) do 28 sierpnia br. (do godz. 12.00) – zakładanie kont w generatorze wniosków,  wypełnianie wniosków i zatwierdzanie uzupełnionych wniosków (nadanie sumy kontrolnej w systemie).  

 • II ETAP – ZŁOŻENIE WNIOSKU: 

od 31 sierpnia (od godz. 12.00) do 7 września br. (do godz.12.00) lub do chwili, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie ww. grantów – złożenie w generatorze wniosku zatwierdzonego w I etapie naboru.

Funkcjonalność umożliwiająca złożenie wniosku dostępna będzie na stronie internetowej generatora: www.tarcza.malopolska.pl

O bezzwrotny bon może ubiegać się osoba fizyczna będąca MŚP, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadająca wpis do CEIDG), która jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:

 • na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku posiada stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego,
 • w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniała ani nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej),
 • boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jej obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 75,00%,
 • w dniu udzielenia pomocy nie znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu stosownych przepisów europejskich  lub nie znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazła się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Wielkość wsparcia: 3 000 zł/miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza, iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9 000 zł.

Przeznaczenie wsparcia: pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy.

Dofinansowanie w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem, nie jest wymagany wkład własny. Osoba fizyczna może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o przyznanie grantu.

Pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nie wyklucza korzystania z innych form wsparcia, w tym tych oferowanych przez urzędy pracy oraz ZUS w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, pod warunkiem, że przedsiębiorcy nie będą finansować z tej dotacji tych samych kosztów.

Rozliczenie bonu:

 • utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
 • złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
 • obowiązek poddania się kontroli.

Szczegółowe informacje (w tym dane kontaktowe w przypadku pytań dot. bonów) i niezbędne dokumenty dostępne są na stronach MCP (www.mcp.malopolska.pl):

https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-pomoc-dla-samozatrudnionych-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej

oraz na stronach Funduszy Europejskich (www.rpo.malopolska.pl):

https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/16-mln-zl-na-bony-dla-samozatrudnionych

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor Konkursu „Mój Pierwszy Biznes 2020_2021” mini.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl logo.jpgparp.png