Szanowni Państwo,

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (UD154).

Projekt dostępny jest pod adresem:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341608/katalog/12750561#12750561

Według projektodawcy, m. in.:

1. W zakresie ułatwień w sposobie podpisywania sprawozdań finansowych wprowadza się możliwość podpisu sprawozdania tylko przez jednego członka tego organu wieloosobowego pod warunkiem uzyskania przez niego od pozostałych członków oświadczeń potwierdzających, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
W przypadku odmowy złożenia oświadczenia zastosowano rozwiązanie analogiczne do obecnie obowiązujących przepisów, tj. konieczność uzasadnienia odmowy złożenia takiego oświadczenia. Jako formę oświadczenia, odmowy złożenia oświadczenia oraz odmowy podpisu sprawozdania proponuje się postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Powyższe dokumenty będą mogły zostać sporządzone w postaci papierowej, ale w takim przypadku będą wymagały sporządzenia odwzorowania cyfrowego oraz opatrzenia tego odwzorowania podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę podpisującą sprawozdanie finansowe. Zarówno podpisanie sprawozdania, jak i złożenie oświadczenia niesie ze sobą jednakowe skutki w zakresie odpowiedzialności członka organu zarządzającego, który podpisując sprawozdanie lub składając oświadczenie, potwierdza, że sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dodatkowo szczegółowe wymagania techniczne w zakresie trybu i sposobu opatrywania sprawozdania finansowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym będą mogły być opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Takie unormowanie pozwoli na elastyczne i szybkie dostosowanie wymagań do stale zmieniających się uwarunkowań technicznych oraz pozwoli na przekazanie jednostkom informacji na temat wzorcowego postępowania przy podpisywaniu sprawozdań finansowych. Proponowane zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią konsekwencję powyższych zmian w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych i dotyczą obowiązku składania Szefowi KAS określonych dokumentów: odmowy podpisania sprawozdania finansowego, oświadczenia składanego przez osoby wchodzące w skład zarządu o spełnianiu przez sprawozdanie finansowe wymagań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz odmowy złożenia tego oświadczenia.

2. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości proponuje się przyjęcie rozwiązań z rozporządzenia 2019/815, tj. wprowadzenie obowiązku sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML, przy czym w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych należy je dodatkowo oznakować przy użyciu języka znaczników Inline XBRL. Proponuje się także przyjęcie dla pozostałych jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, rozwiązania prowadzącego do większego ujednolicenia formatów oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych) przez: ‐ wprowadzenie obowiązku sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w formacie XHTML lub w innym formacie umożliwiającym automatyczne przeszukanie dokumentu; ‐ wprowadzenie możliwości znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w XHTML przy użyciu języka znaczników XBRL zgodnie z taksonomią określoną w rozporządzeniu 2019/815.

3. Projektowane są także zmiany przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Termin nadsyłania uwag, komentarzy i wniosków upływa 11 stycznia 2021 r. (wtorek).

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png