Ośrodek Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie informuje o naborze do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3 POIR: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w terminie: od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest Instytucją Pośredniczącą dla działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy z sektora MŚP realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 430 280,00 zł i stanowi równowartość 100 000 euro przeliczonych po kursie z dnia ogłoszenia konkursu.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

- do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;

- do 75% - dla małego przedsiębiorcy;

- do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;

- do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

  1. koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
  2. koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
  3. koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
  4. koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
  5. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
  6. koszty reklamy w mediach targowych,
  7. koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
  8. koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
  9. koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

 

Zasady przeprowadzania konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków
o dofinansowanie w ramach poddziałania (FAQ) znajdują się na stronie poddziałania. Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

 

Pełna dokumentacja dla poddziałania 3.3.3 POIR

Regulamin konkursu – do pobrania ze strony poddziałania

Pełna dokumentacja do poddziałania 3.3.3 POIR

Pracownicy Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie również w miarę możliwości i dostępności czasowej pozostają do Państwa dyspozycji, udzielając bezpłatnego wsparcia przy wypełnianiu wniosku. Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu wcześniejszego umówienia spotkania: Anna Karolak 12 4289262, akarolak@iph.krakow.pl.

Więcej informacji o naborze do projektu GO TO BRAND znajduje się tutaj.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png