Zapraszamy małopolskie firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniach 9 – 13 październik 2022 r.

Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z ZEA i Bliskiego Wschodu.

Misja połączona jest ze zwiedzaniem targów GITEX GLOBAL, jednych z największych targów technologicznych na Bliskim Wschodzie. Każdy z uczestników otrzyma propozycję minimum 2 spotkań indywidualnych z przedsiębiorcami z ZEA korespondującymi profilem działalności do potrzeb zgłoszonych przez uczestnika.

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% (pomoc de minimis). Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości jedynie 15%, co stanowi kwotę 1935,00 zł. Firmy chcące uczestniczyć w Misji swoje zgłoszenie (formularz zgłoszeniowy + załączniki nr. 2, 5, 8) muszą złożyć do 11 sierpnia 2022 r.

Spośród wszystkich zgłoszeń 5 najlepszych firm zostanie zakwalifikowanych do udziału.

Dofinansowaniu podlega 85% kosztu uczestnictwa jednej osoby w Misji, tj.:
1) przelot na trasie Kraków - Dubaj,
2) transport osobowy na terenie Dubaju
3) noclegi w hotelu z pełnym wyżywieniem
4) bilet wstępu na targi GITEX GLOBAL
5) ubezpieczenie.

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na misję (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami nr 2, 5, 8.

Bliższych informacji udziela:
Marek Pustuła mpustula@iph.krakow.pl, tel. 124289266.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

>>pobierz wszystkie załączniki w jednym archiwum<<

Regulamin rekrutacji i udziału w Misji

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Formularz pomocy de minimis

Załącznik nr 3 – Wzór umowy na udział w Misji

Załącznik nr 4 – Ankieta

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 – Wykluczenia (pomoc de minimis)

Załącznik nr 7 – Zaświadczenie pomocy de minimis

Załącznik nr 8 - Oświadczenie uczestnika misji o specjalnych potrzebach dotyczących niepełnosprawności


Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).


Aktualizacja 12.08.22

Nabór na udział w misji został rozstrzygnięty. Zakwalifikowane przedsiębiorstwa to:

1. JPEmbedded Mazan Filipek Sp. z o.o.
2. KAHAU Maciej Kafel
3. CAWI Sp. z o.o.
4. AP Group Sp. z o.o.
5. Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Ostasz

Gratulujemy!

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png