Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej na Ukrainę do Lwowa w terminie 16-19 września 2019 r. Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom będącymi przedsiębiorcami z terenu Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Ukrainy.

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

 

 

Ramowy program Misji:

16 września 2019 r.

 • Przejazd mikrobusem do Lwowa

 • Kolacja

17 września 2019 r.

 • Śniadanie

 • Spotkania B2B

 • Lunch

 • Spotkania B2B

 • Kolacja

18 września 2019 r.

 • Śniadanie

 • Spotkanie we Lwowskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej z reprezentantami regionu

 • Lunch

 • Wizyta studyjna

 • Kolacja

19 września 2019 r.

 • Śniadanie

 • Przejazd mikrobusem do Krakowa

 

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15 %, co stanowi kwotę 585,00 zł.

Dofinansowaniu podlega 85% wartości kosztu uczestnictwa jednej osoby w Misji, tj.:

 1. usługa transportowa przewozu osób na trasie Kraków-Lwów-Kraków,

 2. noclegi,

 3. organizacja spotkań B2B
 4. transport osobowy wewnątrz Ukrainy na miejsca spotkań,

 5. wyżywienie,

 6. tłumaczenia,

 7. ubezpieczenie.

 

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza udziału w misji wraz z załącznikami.

Bliższych informacji udzielają:
Anna Karolak akarolak@iph.krakow.pl, tel 12 4289262 oraz
Marek Pustuła
mpustula@iph.krakow.pl, 12 4289266.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:
Regulamin rekrutacji i udziału w Misji
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Formularz pomocy de minimis
Załącznik nr 3 – Umowa na udział w Misji
Załącznik nr 4 – Ankieta
Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 – Wykluczenia (pomoc de minimis)
Załącznik nr 7 – Zaświadczenie pomocy de minimis

Załącznik nr 8 - Uszczegółowienie obszarów inteligentnych specjalizacji

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pngbiznes i nauka w krakowie logo.jpglogo_cam.jpgorganizacje pozarzadowe logo krakow.jpgparp.pngsantander_mpb2021.png