Aktualizacja: targi Hannover Messe zostały odwołane w roku 2020. 

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej do Hanoweru w terminie 20-23 kwietnia 2020 r. Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Niemiec.

Targi HANNOVER MESSE to jedna z największych imprez związanych z przemysłem i technologią na świecie. Swoją tematyką obejmuje R&D, automatykę przemysłową, IT, energetykę, inżynierię produkcji, technologie związane z ochroną środowiska. Tegorocznym hasłem przewodnim targów będzie "Transformacja przemysłowa" obejmująca najnowsze trendy w przemyśle, od Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji po 5G i inteligentną logistykę. Więcej informacji o targach można znaleźć na stronie organizatora targów.

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

20 kwietnia 2020 r. 

 • Przelot z Krakowa do Hanoweru
 • Wizyta na targach Hannover Messe 2020
 • Spotkania B2B
 • Zakwaterowanie w hotelu

21 kwietnia 2020 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Wizyta na targach Hannover Messe 2020
 • Spotkania B2B

22 kwietnia 2020 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Wizyta na targach Hannover Messe 2020
 • Spotkania B2B

23 kwietnia 2020 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Przelot z Hanoweru do Krakowa

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15 %, co stanowi kwotę 702,75 zł. Firmy chcące uczestniczyć w Misji swoje zgłoszenie muszą złożyć do 16 marca 2020 r.

Dofinansowaniu podlega 85% wartości kosztu uczestnictwa jednej osoby w Misji, tj.:
1) przelot na trasie Kraków-Hanower-Kraków,
2) noclegi w hotelu ze śniadaniem,
3) transport osobowy wewnątrz Niemiec na miejsce targów i spotkań (mikrobus),
4) koszt wejściówki na targi Hannover Messe 2020,
5) ubezpieczenie.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego:

 1. formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1)
 2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 2)
 3. oświadczenia uczestnika projektu (zał. nr 5)
 4. oświadczenia uczestnika  misji  o  specjalnych  potrzebach  dotyczących niepełnosprawności (zał. nr 8).

Bliższych informacji udzielają:
Marek Pustuła mpustula@iph.krakow.pl tel. 12 4289266 oraz Anna Karolak akarolak@iph.krakow.pl, tel. 12 4289262.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w Misji

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Formularz pomocy de minimis
Załącznik nr 3 – Umowa na udział w Misji
Załącznik nr 4 – Ankieta
Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 – Wykluczenia (pomoc de minimis)
Załącznik nr 7 – Zaświadczenie pomocy de minimis
Załącznik nr 8 - Oświadczenie uczestnika misji o specjalnych potrzebach dotyczących niepełnosprawności

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png