Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższym organem Izby. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  • wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego
  • uchwalenie strategii działania Izby,
  • udzielanie absolutorium Radzie Izby za poprzedni rok kalendarzowy na podstawie sprawozdania Rady z rocznej działalności oraz oceny działalności finansowej przedłożonej Walnemu Zgromadzeniu przez Komisję Rewizyjną,
  • uchwalanie zmian w statucie Izby,
  • podejmowanie uchwał o likwidacji Izby,
  • podejmowanie uchwał o wysokości rocznej składki członkowskiej
  • uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady,
  • podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.


Do pobrania:
Regulamin Walnego Zgromadzenia

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png