REGULAMIN
KOMISJI WSPÓLNEJ
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH I GOSPODARCZYCH
MAŁOPOLSKI przyjęty w dniu 14 lipca 2004 r.

1. Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski zwana dalej „Komisją” jest strukturą, mającą za zadanie organizowanie współpracy samorządów gospodarczych i terytorialnych oraz uzgadnianie stanowisk dotyczących rozwoju gospodarczego Małopolski.

2. W szczególności Komisja wykonuje zadania związane z realizacją zapisu artykułu 12. ust.1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, który to artykuł stwierdza, że samorząd województwa, przy formowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności :
- z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz
- z samorządem gospodarczym i zawodowym

3. Komisja składa się z 16 przedstawicieli, po 8 ze strony samorządów terytorialnych i 8 ze strony samorządów gospodarczych.

4. Komisja może powoływać zespoły robocze z udziałem ekspertów wskazanych przez strony.

5. Reprezentację samorządów terytorialnych województwa wskazuje Marszałek Województwa Małopolskiego, zaś ze strony samorządów gospodarczych pierwszy skład, po uzgodnieniach wewnętrznych, wskazuje Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.

6. Komisji przewodniczy dwóch równorzędnych przewodniczących, po jednym ze strony samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego, powołanych w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Komisji. Komisja może powołać również dwóch wiceprzewodniczących wybranych na zasadzie jak powyżej.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach, przy czym do ważności posiedzeń niezbędna jest obecność przynajmniej czterech przedstawicieli każdej ze stron.

8. Posiedzenia Komisji zwołują wspólnie obaj przewodniczący, którzy również ustalają i zatwierdzają porządek obrad. Posiedzenia zwoływane są w razie potrzeb, po uzgodnieniu terminu posiedzenia przez obu przewodniczących, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące. Czwartek ustala się jako dzień posiedzeń Komisji (godziny wczesno-popołudniowe). Przewodniczący wskazują każdorazowo miejsce obrad kolejnych posiedzeń Komisji.

9. Posiedzeniom Komisji przewodniczą kolejno przewodniczący lub w ich zastępstwie wiceprzewodniczący reprezentujący stronę, na którą przypada obowiązek prowadzenia posiedzeń.

10. Nominowani członkowie Komisji powinni uczestniczyć osobiście w posiedzeniach Komisji. W przypadku zdarzeń losowych wyjątkowo można dopuścić zastępstwo przez osobę legitymującą się pisemnym upoważnieniem do reprezentacji.

11. Komisja rozpatruje sprawy:
- zaplanowane w programie działań Komisji
- wniesione z inicjatywy członków za pośrednictwem sekretariatu.

12. Tematy i postulaty stron do wniesienia na posiedzenie powinny być na minimum 14 dni przed spotkaniem zgłaszane do Sekretariatu Komisji i rozesłane na min. 7 dni do wszystkich członków.

13. Komisja może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, przy czym dla ich ważności wymagane jest uzyskanie większości głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu. Inne decyzje Komisji, takie jak wnioski z posiedzeń, stanowiska i opinie mogą być podejmowane w drodze konsensusu.

14. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują obaj przewodniczący. Protokół z posiedzenia Komisji jest rozsyłany do wszystkich jej członków w terminie najpóźniej na 14 dni przed następnym posiedzeniem.

15. Prace Komisji koordynuje i zapewnia obsługę biurowo – administracyjną Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a funkcję sekretarza pełni dyrektor tego departamentu.

16. W rozstrzyganiu spraw spornych strony będą dążyć do uzyskania porozumienia obu stron Komisji.

17. Komisja może ulec rozwiązaniu na żądanie wyrażone przez którąkolwiek ze stron, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków.

18. Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia, tj. 14 lipca 2004 roku.


Potwierdzenie przyjęcia regulaminu przez obu Przewodniczących KWSTiGM:

Janusz Sepioł / Bogdan Patena

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pngkongres_msp_logo.pnglogo_cam.jpgparp.png